Menighedsråd

Menighedsrådet er et folkevalgt råd, der varetager sognets interesser. På en række områder har menighedsrådet ikke kompetence til at afgøre sager. Disse skal følgelig afgøres af kirkelige myndigheder som provstiudvalg, eller stiftsøvrighed og biskoppen eller kirkeministeriet.

At folkekirken er en lokal kirke kommer fornemt til udtryk i det medlemsdemokrati, som folkekirken styres af. Den vigtigste myndighed i folkekirken er menighedsrådet. Rådet vælges ved afstemning hvert fjerde år og består afhængigt af sognets størrelse af mellem 6 og 15 valgte medlemmer samt sognets præst(er), der er født(e) medlem(mer). Desuden kan en medarbejderrepræstentant deltage i rådets møder uden stemmeret.

Menighedsrådets virksomhed er lovfæstet i lov nr. 611 om menighedsråd fra 6. juni 2007. Der har været menighedsråd i Danmark fra 15. maj 1903, hvor Folketinget vedtog den første menighedsrådslov. Siden er loven blevet revideret flere gange, og menighedsrådenes kompetencer og ansvar er blevet stadigt større.

Menighedsrådenes vigtigste opgaver er at vælge præst og at understøtte og fremme det kirkelige liv i sognet. Det gøres ved aktivt at deltage i gudstjenestelivet og de mødeaktiviteter og lignende, som menighedsrådet står som arrangør af.

Menighedsrådet udarbejder kirke- og præstegårdskassens budget og forelægger kassernes regnskab, der revideres og senere godkendes af provstiudvalget.

Menighedsrådet ansætter og lønner kordegn, organist, kirketjener, graver, sognemedhjælper, kirkesange(re), kirkekor, børnekor, vikarer m.fl. Desuden bestyrer og vedligeholder menighedsrådet kirkerne og alle bygninger, der ejes af præsteembedet, det vil sige præsteboliger, sognegårde, præstegårde med avlsbygninger, graverfaciliteter etc.

Af kirkekassen afholdes udgifter til kirkelige undervisning - konfirmationsforberedelse, minikonfirmander, kirke-skole samarbejde, studiekredse, foredragsaftener og anden oplysende virksomhed og til drift og vedligeholdelse af kirkegårde.

Menighedsrådene holder offentlige møder, hvortil alle har adgang. Møderne holdes som regel en gang månedligt. 

Kalender

BegivenhedDato

Provstiudvalgsmøde

30. sep 15:00
19:00
30. sep 15:00 -
19:00

Budgetsamråd Allerød kommune

Budgetsamrådet afholdes i Lynge sognelænge Ved Gadekæret 2C 3540 Lynge

7. okt 18:00
19:30
7. okt 18:00 -
19:30

Budgetsamråd Hillerød kommune

Mødet holdes i Ullerød Kirke Frederiksværksgade 143 3400 Hillerød

7. okt 20:00
22:00
7. okt 20:00 -
22:00

Provstiudvalgsmøde

19. nov 15:00
19:00
19. nov 15:00 -
19:00

Formandsmøde

20. nov 19:00
22:00
20. nov 19:00 -
22:00