Menighedsråd

Menighedsrådet er et folkevalgt råd, der varetager sognets interesser. På en række områder har menighedsrådet ikke kompetence til at afgøre sager. Disse skal følgelig afgøres af kirkelige myndigheder som provstiudvalg, eller stiftsøvrighed og biskoppen eller kirkeministeriet.

At folkekirken er en lokal kirke kommer fornemt til udtryk i det medlemsdemokrati, som folkekirken styres af. Den vigtigste myndighed i folkekirken er menighedsrådet. Rådet vælges ved afstemning hvert fjerde år og består afhængigt af sognets størrelse af mellem 6 og 15 valgte medlemmer samt sognets præst(er), der er født(e) medlem(mer). Desuden kan en medarbejderrepræstentant deltage i rådets møder uden stemmeret.

Menighedsrådets virksomhed er lovfæstet i lov nr. 611 om menighedsråd fra 6. juni 2007. Der har været menighedsråd i Danmark fra 15. maj 1903, hvor Folketinget vedtog den første menighedsrådslov. Siden er loven blevet revideret flere gange, og menighedsrådenes kompetencer og ansvar er blevet stadigt større.

Menighedsrådenes vigtigste opgaver er at vælge præst og at understøtte og fremme det kirkelige liv i sognet. Det gøres ved aktivt at deltage i gudstjenestelivet og de mødeaktiviteter og lignende, som menighedsrådet står som arrangør af.

Menighedsrådet udarbejder kirke- og præstegårdskassens budget og forelægger kassernes regnskab, der revideres og senere godkendes af provstiudvalget.

Menighedsrådet ansætter og lønner kordegn, organist, kirketjener, graver, sognemedhjælper, kirkesange(re), kirkekor, børnekor, vikarer m.fl. Desuden bestyrer og vedligeholder menighedsrådet kirkerne og alle bygninger, der ejes af præsteembedet, det vil sige præsteboliger, sognegårde, præstegårde med avlsbygninger, graverfaciliteter etc.

Af kirkekassen afholdes udgifter til kirkelige undervisning - konfirmationsforberedelse, minikonfirmander, kirke-skole samarbejde, studiekredse, foredragsaftener og anden oplysende virksomhed og til drift og vedligeholdelse af kirkegårde.

Menighedsrådene holder offentlige møder, hvortil alle har adgang. Møderne holdes som regel en gang månedligt. 

Kalender

BegivenhedDato

Repræsentantskabsmøde Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor med flere

Mødet holdes i Engholmkirken, Engholm Kirkevej 1 3450 Allerød

3. nov 19:00
21:00
3. nov 19:00 -
21:00

Formandsmøde

Sted oplyses senere.

12. nov 19:30
22:00
12. nov 19:30 -
22:00

Provstiudvalgsmøde

1. dec 15:00
19:00
1. dec 15:00 -
19:00

Møde om byggesager

Der er kommet et byggesagssystem (Skabelon) for indsendelse af byggesager og …

10. dec 19:00
21:00
10. dec 19:00 -
21:00

Nytårsgudstjeneste for menighedsråd i Hillerød Provsti

Vi siger velkommen til et nyt år og til nye menighedsrådsmedlemmer ved en …

5. jan 19:00
21:00
5. jan 19:00 -
21:00

Kasserermøde

Møde for alle kasserere og regnskabsførere i Hillerød Provsti.

28. jan 19:00
21:00
28. jan 19:00 -
21:00

Møde med kontaktpersoner

Hillerød Provsti mødes med alle kontaktpersoner i provstiet.

4. feb 19:00
21:00
4. feb 19:00 -
21:00

Formandsmøde

16. mar 19:00
21:00
16. mar 19:00 -
21:00